Eines

Com avaluem la toxicitat?

Per a la realització dels estudis tenim al nostre abast unes eines que utilitzades adequadament ens permeten avaluar la toxicitat de la substància que estem estudiant tant per a les persones, com per els animals i el medi ambient.

El coneixement expert assolit durant anys és indubtablement una eina que ens permet trobar la resposta més ajustada a la qüestió que volem resoldre.

En primer lloc, per començar qualsevol estudi cal recollir tota informació existent sobre la substància que estem estudiant. A part de la literatura científica especialitzada, hi ha moltes bases de dades que compilen molta informació sobre les substàncies químiques, aquestes són unes de les més utilitzades:

EINES COMPUTACIONALS

Un cop s’ha revisat tota la informació trobada gairebé sempre ens trobem que ens falten dades i es llavors quan cal recorre a eines computacionals que fan prediccions fiables tant de paràmetres fisicoquímics com toxicològics  (endpoints), aquestes son les eines que fem servir i alguns dels paràmetres que prediuen.

Mutagenicity
Carcinogenicity
Skin and Eye irritation/corrosion
Skin sensitization
Estrogenic or androgen disruption
Thyroid disruption

Ames test
Comet Assay in mouse (in vivo)
Skin irritation (rabbit in vivo)
Respiratory sensitization
Estrogen receptot alpha binding (human in vitro)
Androgen receptor inhibition (human in vitro)
Acute aquatic toxicity
Biodegradation

Mutagenicity (Ames test)
Carcinogenicity
Developmental Toxicity
Estrogen Receptor Relative Binding
Androgen Receptor mediated effect
Thyroid Receptor Alpha effect
Skin sensitization
Hepatotoxicity
NOAEL

Boiling Point
Dissociation constant (pKa)
Melting/freezing point
Solubility in organic solvents / fat solubility
Vapor pressure
Water solubility
Bioaccumulation aquatic
Biodegradation in soil
Aquatic toxicity
Carcinogenicity
Developmental toxicity /Teratogenicity
Immunotoxicity
Irritation / Corrosion
Neurotoxicity
Repeated Dose Toxicity
Sensitisation
Toxicity to Reproduction
Dermal absorption

Carcinogenicity and Mutagenicity
In vitro mutagenicity (Ames test)
Skin irritation and corrosion
Eye irritation and corrosion
Skin sensitisation

Acute aquatic toxicity
Carcinogenicity (TD50)
Mutagenicity

Developmental Toxicity
Mutagenicity
Oral rat LD50
Melting point
Vapor pressure at 25ºC
Bioaccumulation factor
Daphnia magna LC50 (48hr)

Acute aquatic toxicity
Carcinogenicity (TD50)
Mutagenicity

Ames test
Environmemtal Toxicity
Log P and Solubility
Melting point
Skin sensitization
Non-genotoxic carcinogenicity
Genotoxic carcinogenicity
Acute  Aquatic toxicity
Developmental  and mitochromdial toxicity
Endocrine disruption

Acute toxicity
Eye injury and eye corrosion
Ames mutagenicity
Carcinogenesis
Drug-induced liver injury
Tetrahymena Pyriformis toxicity
Biodegradation
Endocrine Disruption

PONDERACIÓ DE PROVES

Sovint tenim al nostre abast més d’una predicció del mateix paràmetre i la millor solució serà fer una combinació de totes les prediccions fiables. Aquest procediment de combinar les prediccions s’anomena ponderació de les proves (weight of evidence) i pot ser qualitatiu o quantitatiu. En l’article «Quantitative weight of evidence method for combining predictions of quantitative structure-activity relationship models» (veure referència completa a Publicacions & Formació) es descriu un procediment quantitatiu aplicat a la predicció del test de mutagenicitat d’Ames, que es pot utilitzar també per combinar prediccions d’altres paràmetres, només cal que coneixem la sensibilitat i l’especificitat obtingudes en la validació del model utilitzat per fer cada predicció.